19/7/09

«Σύμμαχοι» του καρκίνου, το αλκοόλ, το τσιγάρο και η σωματική αδράνεια

ΕΚTIMATAI ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των καρκίνων θα μπορούσε να προληφθεί αν άλλαζαν ή είχαν αποφευχθεί οι βασικοί παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, το υπερβολικό βάρος, η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η σωματική αδράνεια και η κατανάλωση αλκοόλ.
Αυτά αναφέρονται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία προτείνει ευρωπαϊκή σύμπραξη για δράση κατά του καρκίνου, για την περίοδο 2009-2013 με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση του καρκίνου, με τη δημιουργία ενός πλαισίου για τον καθορισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, ικανοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης, ώστε να μειωθούν οι περίπου 3,2 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε., στους οποίους γίνεται διάγνωση της νόσου κάθε χρόνο.
Oπως επισημαίνει η Επιτροπή, επειδή ο καρκίνος είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες κακής υγείας στην Ευρωπαϊκή Eνωση και συνδέεται με μεγάλο κόστος για την κοινωνία, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στη μελλοντική υγεία της Ευρώπης με την ανάληψη μακροχρόνιας και βιώσιμης δράσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Μόνο το 2005 εκτιμάται ότι χάθηκαν, εξαιτίας του καρκίνου στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από δεκαεπτά (17) εκατομμύρια έτη ζωής υπολογιζόμενα σε συνάρτηση με τις επιβαρύνσεις που επιφέρει η ασθένεια στην υγεία.

Η σημασία της πρόληψης

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κάλυψη κατά 100% του πληθυσμού με εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 94% και πλέον απολεσθέντων ετών ζωής και για κάθε 152 Τεστ Παπανικολάου, το κέρδος θα ήταν ένας χρόνος ζωής.
Στη σημερινή περίοδο της οικονομικής αστάθειας, έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία η διατήρηση των επενδύσεων στην υγεία, ιδίως μέσω προληπτικών δράσεων.
Oπως αναφέρει η Επιτροπή, έως το τέλος της σύμπραξης, ο στόχος για όλα τα κράτη-μέλη θα είναι να έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένα προγράμματα κατά του καρκίνου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα συνέβαλε για μείωση κατά 15% τών κρουσμάτων έως το 2020 (510.000 νέα κρούσματα).
H προαγωγή της υγείας βάσει των σημαντικότερων καθοριστικών παραγόντων της αποτελεί μακροχρόνια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει στρατηγικές για τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και τα σχετικά με την παχυσαρκία ζητήματα υγείας, καθώς και υποστήριξη για τις βλάβες που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ.
Η Επιτροπή έχει επίσης εγκρίνει μια φιλόδοξη πολιτική κατά του καπνίσματος με σκοπό να αποθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους από το να ξεκινήσουν να καπνίζουν, να υποστηρίξει όσους θέλουν να σταματήσουν να καπνίζουν και να προστατεύσει τους πολίτες από την έκθεση στον καπνό.
Aλλοι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες είναι η απασχόληση και το περιβάλλον, όπως η έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιόνες ουσίες καθώς και η ποιότητα του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα.
H έκθεση για τον καρκίνο «World Cancer Report 2008» που ετοίμασε ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) τονίζει τη σημασία που έχει η πρωτογενής περιβαλλοντική πρόληψη και η μείωση της έκθεσης. Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και η εκπόνηση νέας νομοθεσίας που σχετίζεται με τη γενική έκθεση σε χημικές ουσίες, δηλαδή μέσω του νερού, των αποβλήτων και των επίμονων οργανικών ρυπαντών, συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη της επίπτωσης του καρκίνου.
Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών για την υγεία από τέτοιους περιβαλλοντικούς παράγοντες και για την ενίσχυση της συνεργασίας, η Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη σχέση περιβάλλοντος και υγείας.
Η σύμπραξη αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το τρίτο τετράμηνο του 2009.
Η σύμπραξη επιδιώκει να φέρει σε επαφή ευρωπαϊκούς συντελεστές με κοινό σκοπό και δέσμευση τον περιορισμό του καρκίνου.
Για να εξασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη εκπροσώπηση, όλοι οι συντελεστές των οποίων οι στόχοι συμβαδίζουν με τον γενικό σκοπό της σύμπραξης είναι, καταρχήν, ευπρόσδεκτοι στην πρωτοβουλία αυτή.
Ωστόσο, για να υπάρξει ισόρροπη αντιπροσώπευση των συντελεστών, τα μέλη που αντιπροσωπεύουν μια επιμέρους οργάνωση, τομέα ενδιαφερόντων ή βιομηχανία θα εκπροσωπούνται, στο μέτρο του δυνατού, από τις συντονίστριες οργανώσεις που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουν την ικανότητα και τη βούληση να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μείωση του άχθους του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συντε λεστές που εκπροσωπούνται από συντονίστρια οργάνωση είναι επίσης ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη σύμπραξη αλλά υπό την αιγίδα
της οργάνωσής τους.

Χρηματοδότηση

Οι δράσεις της σύμπραξης θα υποστηριχθούν από τα υφιστάμενα δημοσιονομικά μέσα έως τη λήξη του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου (2013) χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές επιπτώσεις.
Τα ετήσια προγράμματα εργασίας του δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας θα αποτελέσουν σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής σύμπραξης.
Επιπλέον, χρηματοδότηση για τον καρκίνο εξασφαλίζεται και από άλλα κοινοτικά προγράμματα, π.χ. το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Free Hit Counter